generalforsamling110215

Generalforsamling den 04 September 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 11/02-2015 kl. 17.00 på adressen Havkærvej 83 1. TH, 8381 Tilst

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 

4. Fastsættelse af kontingent

 

5. Behandling af indkommende forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

 

6. Valg af formand

På valg er Michael B. Lemming - ønsker genvalg

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Jannika B. Jørgensen - ønsker genvalg

og Tina K. Jørgensen - ønsker ikke genvalg

 

8. Valg af suppleanter

 

9. Valg af juniorrepræsentant

 

10. Valg af revisor

 

11. Eventuelt

 

Vel mødt!

 

 

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Forslag nr. 1

§ 8

Nuværende tekst:

§ 8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituere sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger 1 juniorrepræsentant. Den valgte må ikke være fyldt 18 år i valgåret. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant, første gang ved lodtrækning.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden af supplering konstituere bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens forslag:

§ 8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse som består af formanden og mindst 3 og max 6 bestyrelsesmedlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituere sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger 1 juniorrepræsentant. Den valgte må ikke være fyldt 18 år i valgåret. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant, første gang ved lodtrækning.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden af supplering konstituere bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

Genvalg kan finde sted.

Forslag nr. 2

§ 9

Nuværende tekst:

§ 9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra formanden.

3. Økonomisk rapportering.

4. Eventuelt.

Bestyrelsens forslag:

§ 9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra formanden.

3. Økonomisk rapportering.

4. Eventuelt.

 

 

 

Copyright Rideklubben Marienlyst © 2014 All Rights Reserved.